Kirjeldus
Tartu on oma ligi 100 000 elanikuga suuruselt teine kohaliku omavalitsuse üksus Eestis. Tallinnast 185 kilomeetri kaugusel olev Tartu on ühtlasi Lõuna-Eesti keskus. Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks  kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.                                                                     Arengustrateegia „Tartu 2030“ visioonis nähakse Tartut arenemas viie linnana, teadmuslinna, ettevõtluslinna, modernse elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna valdkondade läbipõimunud ühenduses. Arengustrateegia sisaldab iga valdkonna allvisioone, strateegilisi eesmärke ja tegevusssuundi eesmärkide saavutamiseks, mis on võetud aluseks arengukavategevuste kavandamisel aastani 2020.
Link
www.tartu.ee