Klastri tegevust kaasrahastab perioodil 2015-2018 osaliselt EASi klastrite arendamise programm Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekt kestab 1.12.2015 – 30.11.2018 ning selle kogumaht on 1 200 000 eurot, millest ERF toetus moodustab 50%.  

Targa linna klaster ehk Smart City Lab ühendab ettevõtted, linnakodanikud, avaliku võimu, teadus- ja arendusasutused ning innovatsiooni tugistruktuurid. Klaster keskendub linnaelu erinevaid valdkondi hõlmavate uuenduslike lahenduste loomisele, arendamisele (sh lõpptooteks muutmisele) ja ekspordile. Projekti eesmärgiks on on targa linna toodete ja teenuste arendamisega seotud ettevõtete ja organisatsioonide võimekuse kasv, rahvusvahelistumine ja müügitulude kasv läbi targa klastri (Smart City klaster) arendamise perioodil 2015-2018, keskendudes linnaelu erinevaid valdkondi hõlmavate uuenduslike, säästlike ja avatud platvormidel toimivate teenuste loomisele ja edasiarendamisele (sh tootestamisele). Projekti tegevuste läbi kasvab nii osalevate ettevõtete rahvusvahelise tegevuse haare kui Eesti linnade ja Eesti kui atraktiivse majanduspiirkonna konkurentsivõime.

Klastri peamised fookusvaldkonnad on:
1. IKT läbivalt linnade erinevates tegevustes ja protsessides;
2. IKT ja teised tehnoloogiad meditsiini ja sotsiaalteenuste tõhusal ja kuluefektiivsel arendamisel;
3. Energiasääst hoonete rajamisel ja kasutamisel.

Visioon
Aastaks 2020 on targa linna lahenduste klaster Smart City rahvusvaheliselt tuntud kui Euroopa juhtivate, info- ja muudel tehnoloogiatel põhinevate linnaelu tarkade teenuste arendaja ja müüja rahvusvahelistel turgudel.

Missioon
Toetada Eestis loodud targa linna lahenduste konkurentsivõimelist ja linna elukvaliteeti tõstvat arengut ning kiirendada ettevõtete ja nende müügitulu kasvu nii kodu- kui välisturgudel. See saavutatakse läbi rahvusvaheliselt hinnatud innovatsioonikeskkonna, kus linnavõimud ja -kodanikud, teadlased ja erinevate sektorite ettevõtted jt. loovad ühiselt kaasaegsete tehnoloogiate võimalustele tuginevaid tarku lahendusi, mis võimaldavad linna ja ettevõtete teenuste efektiivsemat pakkumist ning mugavamat kasutamist.

Vaata ka meie peamisi tegevusi ja rahvusvahelistumise strateegiat.